Gwarancja czy rękojmia? Każdy, kto chce zareklamować wadliwy produkt, zastanawia się, jaka forma będzie lepsza. Aby podjąć najkorzystniejszą decyzję, należy dowiedzieć się, co to jest rękojmia i gwarancja, jakie są między nimi różnice.

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to dokument, który jest podstawą do złożenia reklamacji. Jego podstawą prawną jest Kodeks Cywilny, art. 577-582. Określa obowiązki gwaranta oraz uprawniania konsumenta, czyli osoby, która nabyła dany towar czy usługę. Powinien być napisany w sposób jasny, zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja powinna zawierać:
 • dane gwaranta lub jego przedstawiciela, czyli nazwę i adres,
 • czas trwania ochrony gwarancyjnej,
 • zasięg terytorialny, który obejmuje gwarancja,
 • uprawnienia konsumenta,
Dokument najczęściej wydawany jest w czasie kupna danego przedmiotu. Należy pamiętać, że w gwarancji powinien znaleźć się zapis o niewyłączeniu, nieograniczeniu i niezawieszaniu gwarancji w przypadku niezgodności towaru z umową. Producent udziela gwarancji dobrowolnie, sam określa jej warunki i uprawnienia konsumenta. Jeżeli nie określi czasu trwania gwarancji, przyjmuje się, że wynosi dwa lata. Są producenci, którzy oferują ochroną na okres dłuższy, np. 5,10 lat, a nawet dożywotnio. Wydłużony okres gwarancji ma często sprzęt elektroniczny, narzędzia, sprzęt AGD.

Co to jest rękojmia?

Prawo do rękojmi określa również kodeks cywilny (art. 556-572,). Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy względem klienta. Obejmuje wady towaru, a także wykonanego dzieła, obiektów budowlanych, wynajmowanego lokalu. Obowiązuje wówczas, gdy nabyta rzecz ma wady fizyczne lub prawne, nie ma właściwości opisywanych przez sprzedawcę, nie nadaje się do celu, o jakim poinformował sprzedawca, nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć. Rękojmia obowiązuję również wtedy, gdy klient otrzymał przedmiot niekompletny. W przypadku rękojmi należy pamiętać, że prawo pozwala domniemywać, że dana wada stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy powstała przed jej wydaniem lub już wtedy istniała przyczyna jej wystąpienia. Klient może reklamować towar w ramach rękojmi w okresie dwóch lat od zakupu, w przypadku nieruchomości w okresie 5 lat. Jeżeli rzecz jest używana, rękojmia wynosi najczęściej 1 rok. Klient reklamując towar z ramach rękojmi, może domagać się:
 • bezpłatnej wymiany,
 • bezpłatnej naprawy,
 • wymiany towaru na nowy,
 • rabatu,
 • zwrotu pieniędzy (tylko w przypadku, gdy nie można zastosować wcześniejszych rozwiązań).
Rękojmia nie obowiązuje w przypadku, gdy klient wiedział o wadzie w momencie zakupu towaru. W takim wypadku można reklamować tylko inne nieprawidłowości.

Jakie są różnice między gwarancją a rękojmią?

Zasadniczą różnicą między gwarancją rękojmią, jest osoba, która jest odpowiedzialna za towar. W przypadku gwarancji jest to zawsze producent lub jego przedstawiciel, w przypadku rękojmi sprzedawca. Inne, warte zapamiętania różnice to:
 • Producent nie ma obowiązku wystawienia gwarancji, sprzedawca zawsze ponosi odpowiedzialność za oferowany towar.
 • Rękojmię należy rozpatrzyć w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, producent może podać dłuższy, np. 30-dniowy czas na udzielenie odpowiedzi.
 • Okres rękojmi obejmuje okres 2 lat od momentu zakupu, okres gwarancji ustalany jest indywidualnie przed producenta.
 • Rękojmia daje większe możliwości w przypadku reklamacji. Klient może żądać bezpłatnej wymiany, a nawet zwrotu gotówki. W ramach gwarancji przysługą mu tylko warunki, określone przez producenta.
 • Rękojmia gwarantuje zwrot kosztów poniesionych na demontaż i ponowny montaż.
 • Rękojmia obejmuje cały sprzęt, bez względu na to, jaki element się popsuł. Gwarancja może obejmować jedynie wadliwe elementy.
 • Rękojmia nie ulega wydłużenia w przepadku wymiany przedmiotu na nowy, w gwarancji czas liczy się od nowa.

Co jest korzystniejsze – rękojmia czy gwarancja?

Klient sam może zdecydować, z jakiego tytułu chce reklamować dany produkt. Może skorzystać z rękojmi, nawet wtedy, jeżeli ma prawo do gwarancji. W celu zgłoszenia reklamacji niezbędny jest dowód zakupu, faktura lub paragon, wystarczy również wydruk z konta, potwierdzający dokonanie płatności lub oświadczenie świadka, będącego przy zakupie danej rzeczy. Obowiązkiem sprzedawcy jest przyjęcie reklamacji i poinformowanie klienta w ciągu 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli sprzedawca nie wywiąże się z określonego w ustawie terminu, reklamację uznaje się za rozwiązaną na korzyść klienta. Najczęściej klienci reklamują towar w ramach gwarancji. Zalety tego rozwiązania to:
 • szybszy czas rozpatrzenia reklamacji – specjaliści z firmy doskonałe wiedzą, jak usunąć daną usterkę,
 • dwóm stronom należy na szybkim rozpatrzeniu reklamacji i obopólnym zadowoleniu,
 • szybka i fachowa naprawa, ponieważ producent posiada zaplecze techniczne, pozwalająca naprawić reklamowany przedmiot.
Wielu klientów wybiera również rękojmie. Rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku, gdy minął termin gwarancji, określony przez producenta. Warunki rękojmi dają klientowi większe możliwości dochodzenia roszczeń. Może wybrać, czy woli naprawę, rabat czy wymianę towaru na nowy.
Każdy klient, który chce złożyć reklamacje, powinienem dokładnie przeanalizować, czy korzystniejsza będzie rękojmia, czy gwarancja. Bardzo ważne, aby zapoznać się w pierwszej kolejności z dokumentem gwarancyjnym i sprawdzić, jakie rozwiązania oferuje producent. Jeżeli nie są satysfakcjonujące, można wybrać rękojmię.