• Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MAREMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Kętach, przy ul. Mickiewicza 80., zwana dalej MAREMA.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

MAREMA jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych - w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
  • Klienci Sklepu internetowego1 (imię, nazwisko / nazwa firmy i NIP* [w przypadku klientów nie będących konsumentami], adres dostawy towaru [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer telefonu)
  • Osoby, które zapisały się do usługi Newslettera Sklepu internetowego (imię oraz adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera)

* - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie MAREMA. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające MAREMA w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie MAREMA. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz

1 Ilekroć mowa o „sklepie internetowym” należy przez to rozumieć sklepy internetowe, których właścicielem jest MAREMA, tj. sklepy funkcjonujące pod adresami: www.eltkom.pl lub www.motoventura.pl.

usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z MAREMA oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie MAREMA. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Klienci Sklepu internetowego

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach (oraz na podstawie następujących podstaw prawnych):

a) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub/i Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego, realizacji złożonych przez Klienta zamówień, kontaktowania się z Klientem (również za pośrednictwem komunikatów SMS), w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów /Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba)

b) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba)

c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail /SMS (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni)

d) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu internetowego, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni)

e) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest przeprowadzanie wskazanych badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług)

f) w celu ewentualnego dochodzenia i egzekwowania roszczeń lub też obrony przed takimi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami)

g) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

h) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane klientów Sklepu internetowego mogą być udostępniane:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

b) operatorom płatności internetowych

c) Kurierom realizującym dostawy zamówionych towarów

d) ING Bank Śląski S.A.

e) Twisto Polska sp. z o.o.

Dostęp do danych klientów Sklepu internetowego na podstawie stosownych umów powierzenia mogą posiadać także:

a) dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie MAREMA.

b) wybrane podmioty obsługujące system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym (tylko i wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwa stosownej zgody)

c) pośrednikom w procesie realizacji wysyłki składanych przez Państwa zamówień

Okres przechowywania danych klientów Sklepu internetowego

Dane osobowe klientów Sklepu internetowego będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym, w którym klient utworzył konto.

Źródło pozyskania danych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa poprzez formularze w ramach systemu Sklepu internetowego lub też zostały pozyskane od platform zakupowych, za pośrednictwem których dokonali Państwo zakupu (w szczególności platformy zakupowe Allegro oraz Ceneo) – w takim wypadku Sklep internetowy otrzymał Państwa podstawowe dane osobowe niezbędne do realizacji złożonego zamówienia (imię, nazwisko, dane teleadresowe).

Dobrowolność / niezbędność podania danych

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu złożenia oraz realizacji zamówienia w sklepie internetowym, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (złożenia zamówienia)

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu założenia konta w sklepie internetowym, podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do założenia konta.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do otrzymywania informacji handlowych.

Dobrowolność / niezbędność podania danych w przypadku dokonania zakupu poprzez opcję „Kup z Twisto”

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep

internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Integracja Trusted Shops Trustbadge

Na stronie Sklepu internetowego znajduje się zintegrowany Trustbadge firmy Trusted Shops, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii kupujących o zakupach w naszym sklepie internetowym, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w sklepie internetowym.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach umowy powierzenia danych przez dostawcę CDN (Content-Delivery-Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest przy tym odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji o zasadach ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępu są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy luk w zabezpieczeniach. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeżeli po złożeniu zamówienia zdecydowali się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich – obowiązuje wówczas umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz usługi wystawiania opinii o zakupie w sklepie. Pozostałe informacje, w tym o prawie do sprzeciwu dostępne są w informacjach o zasadach ochrony danych firmy Trusted Shops udostępnionych w linku powyżej oraz w Trustbadge.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych MAREMA nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez MAREMA także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. MAREMA nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynaRODOwych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez MAREMA moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

MAREMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

z siedzibą w Kętach, 32-650 przy ul. Mickiewicza 80

office@marema.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski, rodo@marema.pl

Informacje dotyczące plików cookie

MAREMA informuje, że stosuje (lub będzie stosować) następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony Sklepu internetowego: kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony Sklepu internetowego.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Klient w każdym czasie może zmienić ustawienia swoich plików Cookies, może również na stałe zrezygnować z ich zbierania, mając na względzie, że niektóre informacje generowane w ten sposób mogą okazać się nieodzowne dla wykonania umowy, jaką na odległość zawarł ze Sprzedawcą.

4. Klient ma każdej chwili możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

a) akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,

b) akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,

c) akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),

d) odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

CELE, W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) konfiguracji serwisu,

b) dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego,

c) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

d) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient,

e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Uwierzytelniania Klienta w Sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie internetowym:

a) utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a) dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klientów na strony Sklepu internetowego.

4. Zapamiętania lokalizacji Klienta - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Świadczenia usług reklamowych - dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego reklam usług i produktów firm trzecich.

7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego.

8. Administrator zobowiązuje się uzyskiwać każdorazowo zgodę Klienta na wykorzystywanie plików Cookies w każdej z wymienionych funkcjonalności, szczególnie po wejściu w życie RODO. Klient będzie miał zapewnioną zawsze opcję do zaprzestania wykorzystywania jego pików Cookies w każdej lub w jednej lub w paru z wyżej wymienionych formach, a każda forma zbierania informacji (profilowania) Klienta będzie mu przedstawiona i właściwie zakomunikowana.

9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],

b) b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

10. Stosowanym przez Sklep internetowy protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

11. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących,

stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem Sklepu internetowego. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja jest bardzo trudna do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

12. SSL używa certyfikatów tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i "podpisane cyfrowo" przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA).

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES

1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu internetowego.