Regulamin Klub Eltkom

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Program lojalnościowy nosi nazwę „KLUB ELTKOM”.

 2. Organizatorem programu lojalnościowego „KLUB ELTKOM” jest sklep internetowy Eltkom, który jest marką Marema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Kętach, przy ulicy Mickiewicza 80, NIP: 5492449983, REGON: 369472931 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718520 o kapitale 1 793 000 zł. (zwaną dalej „Organizatorem”), e-mail: detal@eltkom.pl.

 3. Organizator jest przyrzekającym zniżki rabaty na przyszłe zakupy.

 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym KLUB ELTKOM, określone przez Organizatora.

 5. Przystępując do Programu lojalnościowego KLUB ELTKOM, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.eltkom.pl.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepu eltkom.pl, zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „KLUB ELTKOM”.

 2. Sklep eltkom.pl – sklep internetowy będący własnością Organizatora, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej: www.etkom.pl i oferujący określoną listę towarów, która bierze udział w Programie. Lista produktów biorących udział w Programie, będzie poddawana bieżącym aktualizacjom przez Organizatora.

 3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która zarejestrowała się w Sklepie eltkom.pl.

 4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody.

 5. Eltcoiny – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów w Sklepie eltkom.pl.

 6. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.

 7. Stan Konta – liczba punktów zgromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

 8. Strona Internetowa – strona internetowa Organizatora o adresie www.eltkom.pl.

 9. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://eltkom.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności Użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów w Sklepie eltkom.pl, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 2. Program prowadzony jest przez Organizatora w Sklepie eltkom.pl, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączania i dodawania produktów w Programie, w czasie jego trwania.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez rejestrację w Sklepie eltkom.pl, o ile spełnia kryteria wymagane do bycia Uczestnikiem, określone w § 2 pkt 3 Regulaminu.

 3. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.

 4. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zgodnie z pkt. 2 i 3j, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie.

 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie eltkom.pl klient staje się członkiem klubu i może korzystać z systemu lojalnościowego.

 6. W przypadku, gdy zakup nie zostanie sfinalizowany przez klienta tj. nie dokona płatności za zamówiony towar, punkty nie zostają naliczone.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

 1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

 2. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (Art. 6 ust.1 lit. b) RODO). Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Punktów i transakcji dokonanych w Sklepie eltkom.pl, dla uzasadnionych interesów zgodnie z Artykułem 6 ust 1 lit f) RODO. Do uzasadnionych interesów należą cele marketingowe i reklamowe (motyw 47 RODO) takie jak sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach lub usługach Organizatora, oraz cele badań opinii i rynku. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych danych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest jest Marema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Kętach, przy ulicy Mickiewicza 80, NIP: 5492449983, REGON: 369472931 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718520 o kapitale 1 793 000 zł.

 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wysłać wiadomość na e-mail: detal@eltkom.pl wraz z potwierdzeniem swojej tożsamości.

 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej), na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie Art. 172 ust 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku oraz może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przekazanie go Organizatorowi. W takim przypadku Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu.

 9. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 6. Zapisywanie transakcji w ramach Programu, gromadzenie Punktów

 1. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów w Sklepie eltkom.pl, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 2. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

 3. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika poprzez Stronę Internetową, po zalogowaniu się, będą one widoczne w górnym pasku jako „punkty”.

 4. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów lub usług dokonanej przez Uczestnika w Sklepie eltkom.pl zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 100 złotych wartości zakupu w Sklepie eltkom.pl Uczestnik otrzymuje 100 punktów, które naliczane są na Koncie Uczestnika. 100 punktów stanowi równowartość 1 zł.

 5. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest zapłata za złożone zamówienie na stronie www.eltkom.pl. W wypadku nie uiszczenia opłaty punkty nie zostaną przyznane.

 6. Rejestracja transakcji zakupu towarów lub usług uprawniających do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili sfinalizowania transakcji, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco w Sklepie eltkom.pl.

 7. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie eltkom.pl, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów dokonane w Sklepie eltkom.pl.

 8. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność bezterminowo, z zastrzeżeniem postanowień § 11.

 9. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Sklep eltkom.pl, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane.

 10. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

§ 7. Wymiana punktów na zniżki zakupowe

 1. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na rabat na zakupy w Sklepie eltkom.pl. Uprawniają więc do zniżki, bez możliwości kupna towaru, za same punkty.

 2. Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na zniżkę (rabat przy zakupie) może dokonać tylko Uczestnik, na którego konto zostały przyznane punkty.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parytetów wymiany i wartości Punktów.

 4. Asortyment produktów klasyfikowanych do zniżki przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego towaru, istotna zmiana terminów dostaw, czy też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów klasyfikowanych do zniżek w Programie, czasowo lub na stałe.

 5. W przypadku braku produktu zamawianego przez Uczestnika z wykorzystaniem wymiany punktów na zniżkę, Uczestnik zostaje poinformowany o tym fakcie, a punkty zostają zwrócone na konto punktowe, do ponownego wykorzystania w Sklepie eltkom.pl.

 6. Wymiany punktów na zniżki realizowane są przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu eltkom.pl. Sklep wydaje zniżki na produkty w imieniu i na rzecz Organizatora i jest ich właścicielem. Produkty dostępne w Sklepie eltkom.pl w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na zniżkę przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Jeżeli produkty są widoczne jako dostępne w sklepie, ale z przyczyn technicznych fizycznie ich nie ma w momencie zakupu i wykorzystania punktów zniżkowych, Uczestnik jest o tym fakcie informowany i ma możliwość otrzymania zwrotu użytych punktów, lub oczekiwania na dostępność towaru.

 7. Podczas wymiany punktów na zniżkę przez Uczestnika Programu, Sklep eltkom.pl automatycznie odejmuje z Konta Uczestnika ilość punktów przyporządkowanych do zniżki.

§ 8. Wymiana punktów na zniżkę zakupową

 1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na zniżki przy zakupach na następujących zasadach:100 pkt = 1 zł.

 2. Uczestnik dokonujący zakupy, będąc w koszyku w Sklepie eltkom.pl, ma możliwość obniżenia kosztów zakupu produktu, poprzez użycie zebranych punktów.

 3. Po dokonaniu częściowej płatności punktami, zostaną one odliczone z Konta Użytkownika, z którego dokonał zakupu.

 4. Punkty posiadają swój nominał, uprawniający do uzyskania rabatu od towarów oferowanych przez Sklep eltkom.pl w chwili realizacji zamówienia. Wartość towarów musi odpowiadać wartości nominalnej Punktów, powiększonej co najmniej o 1 złoty w celu udzielenia na ich podstawie prawidłowego rabatu na produkty.

 5. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji, wszystkie niezrealizowane zostają na koncie Uczestnika.

§ 9. Utrata punktów, lub dostępu do konta

 1. W wypadku kiedy dostęp do konta zostanie utracony możliwy jest kontakt e-mail: detal@eltkom.pl lub telefoniczny: 577 588 701 w celu wyjaśnienia problemu.

 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę punktów wskutek wykorzystania punktów przez osoby nieporządane, które weszły w posiadanie danych konta, poprzez niezachowanie należytej ostrożności przez Uczestnika lub na skutek nielegalnego włamania na konto Uczestnika.

 3. Po dokonaniu przez Uczestnika powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt. 1 wyżej, jeżeli wykaże że jest właścicielem konta, jego hasło zostanie zresetowane i odzyska dostęp do konta.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Punktów przez Uczestników, w tym ich używaniem w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 5. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem punktów zebranych na Koncie Uczestnika w ramach Programu, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.

 6. Konto może także zostać zablokowana i unieważnione, a Uczestnik wykluczony z Programu także w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym.

§ 10. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

 1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail, dostępnych na stronie internetowej Organizatora www.eltkom.pl.

 2. W celu ochrony praw i interesów Uczestników Programu, Organizator zastrzega sobie możliwość zadawania pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym numerem telefonu Organizatora znajdującym się na Stronie Internetowej. Pytania będą służyły identyfikacji Uczestnika rozmowy i będą zadawane jedynie w przypadku konieczności takiej identyfikacji. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator, na mocy Art. 11 ust 2 RODO nie jest zobowiązany do udzielenia informacji ani wykonania praw przysługujących Uczestnikowi na mocy Art. 15-20 RODO.

 3. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 11. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Internetowej. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Organizator informuje telefonicznie lub poprzez e-mail. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.

 2. Organizator odpowiada za naliczanie punktów lojalnościowych, jak też respektowanie ich przez system, przy dokonywaniu zakupów przez Uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator odpowiada za realizację zamówień ze zniżką, tak aby towar był pełnowartościowy i nie posiadał wad, chyba że zostały one wyraźnie wskazane w ofercie.

 4. Wszystkie towary zakwalifikowane do programu posiadają niezmienną gwarancję i są sprzedawane na zasadach tych samych, co towary zakupione przez środki pieniężne.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni
  z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu na Stronie Internetowej lub poprzez e-mail.

 2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na 30 dni wcześniej, na Stronie Internetowej.

 3. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe powinni wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres e-mail Organizatora lub za pośrednictwem Sklepu eltkom.pl na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna w terminie od daty złożenia rezygnacji, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na zniżki powinien wymienić punkty na zniżki zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać je przed złożeniem rezygnacji. Po złożeniu rezygnacji wszelkie punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika ulegają unieważnieniu.

 5. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

 6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Organizatora i Uczestnika, a w razie braku porozumienia przez właściwy miejscowo dla Organizatora sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Program rozpoczyna się od dnia 22 stycznia 2019 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 stycznia 2019 r.